English Name : CANDLEBUSH
Botanical Name : Cassia alata/senna alata
Tamil : Vandukolli/seemai agathi
Malayalam : Puzhukaditakara
Kannada : Sime agase
Sanskrit : Prapunal
Hindi : Prapunnad, ergaj
Telugu : Metta-tamara
Uses : Sting Bite, Skin Disease. Read more...

₹ 450.00

English Name : ELEPHANT APPLE
Botanical Name : Dillenia indica
Tamil : Kurukati, ugakkay, uva
Sanskrit : Gimar
Hindi : Gimar, chulta
Telugu : Uva
Malayalam : Punna, vazha punna, pinnay, karmal
Kannada : Betta kangalu
Uses : Bad odour from mouth, Diabetes, Skin disease. Read more...

₹ 450.00

English Name : ANJAN
Botanical Name : Hardwickia binata
Tamil : Aacha
Kannada : Kamma
Hindi : Anjan
Telugu : Yepi
Malayalam : Aacha
Uses : Leprosy, Indigestion. Read more...

₹ 450.00

English Name : LONG FLOWERED BARLERIA
Botanical Name : Barleria longiflora
Tamil : Malaikanagambaram
Telugu : Pinna-gorinta 
Hindi : Lamb koranti
Kannada : Goarimidi, kolavalike
Sanskrit : Ekakantaka, gokshuraka, ikshurah
Uses : . Read more...

₹ 450.00

English Name : CEYLON TEA 
Botanical Name : Cassine glauca
Tamil : Karuvali, kanniramaram
Hindi : Jamrasi
Kannada :  kannurmara, mookurichi, kannire 
Malayalam : Kannimara
Telugu : Nirija, noorijia, bhutan-kusama 
Sanskrit : Kondagaidh
Uses : Snakebite, Wound, Gastritis. Read more...

₹ 450.00

English Name : NEEDLE BUSH
Botanical Name : Azima tetracantha
Tamil : Mulsangan, sangilai
Sanskrit : Kundali
Hindi : Kanta-gur-kamai
Telugu : Mundla kampa
Malayalam : Yeshenku, sankukuppi
Kannada : Ganji mullu
Uses : Snakebite, Rheumatism. Read more...

₹ 450.00

English Name :
Botanical Name : Tricalysia sphaerocarpa
Tamil : Pachai nazhuvai
Kannada : Kaadukafibija
Uses : Malaria, Jaundice, Skin disease. Read more...

₹ 450.00

English Name : INDIAN EBONY
Botanical Name : Diospyros ebenum
Tamil : Karungali
Kannada : Abanasi, bale, bale mara, balemara
Sanskrit : Ebans
Hindi : Ebony, kari, karimaram 
Telugu : Karimara, malluti
Uses : snake bite, diarrhea, biliousness, ulcer, epistaxis, burns, scabies. Read more...

₹ 450.00

English Name : PERGULARIA
Botanical Name : Pergularia daemia 
Tamil : Veliparuthi
Kannada : Halokoratige, juttuve
Sanskrit : Uttamarani, kurutakah, visanika, kakajangha
Hindi : Utaran, sagovani, aakasan
Telugu : Dustapuchettu, jittupaku
Malayalam : Veliparatti
Uses : . Read more...

₹ 250.00

Need help? Send us a E-mail

[email protected]